TUYỂN DỤNG 2017

TUYỂN DỤNG | Nhân Viên Kinh Doanh T7/2017

Mô tả công việc:    - Phát triển hệ thống đại lý bán buôn sàn gỗ    - Nghiên cứu thị trường, đánh giá nhu cầu khách hàng đại lý    - Chăm sóc hệ thống đại lý cũ, phát triển hệ thống đại lý mới.

TUYỂN DỤNG | Trưởng Phòng Kinh Doanh

- Tham mưu cho ban Giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh. - Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng trong lĩnh vực kinh doanh. - Tổ chức và thực hiện, huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên phòng. - Xây dựng, trình duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm của công ty (Bao gồm: các công việc cần triển khai, nguồn lực cần thiết, doanh số đạt được,..). - Phối hợp với các bộ phận liên quan cùng lập các chương trình thúc đẩy kinh doanh với đối tác. - Giải quyết các vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao - Tổ chức, giám sát công tác chăm sóc khách hàng của Phòng.